Thursday, September 7, 2017

CONTOH PIDATO BAHASA CIREBON

CONTOH PIDATO BAHASA CIREBON
Tabs: Pidato Bahasa Cirebon, Kumpulan Pidato, Kebersihan sekolah, Narkoba, singkat
Kumpulan Pidato Bahasa Cirebon Kebersihan sekolah, Narkoba Kartini


Kebersihan Sekolah

Assalamualikum warahmatulah hiwabarakatuh

Ingkang kinurmatan Ibu Kepala sekolah

Bapak soho ibu guru ingkang satuhu luhuring budi

Lan ingkang kula tresnani sanget rencang-rencang ugi adek-adek sedoyo.

Inkang rumiyin mugi kito sedaya sami-sami ngraosakin puji lan syukur kehadirat Allah SWT sehinggo ing wektu punika kito saget makempal ting mriki ing keadaan sehat lan mboten wonten alangan punapa-punapa. Ing wektu punika kula badhe pidato ingkang temanipun "mengeti dinten kartini", bapak/ibu lan rencang-rencang sedoyo mesti sampun ngerti sapa kuwi Kartini lan opo wae jasane tumrap bangsa lan negara, khususipun dumateng tiyang setri.

Ibu Kartini menika sampun nyedhiyani tuladha maring kito sedoyo khususipun tiyang setri, bilih jasanipun Ibu Kartini punika sakniki para tiyang estri saget ngrasaaken kebebasan ing sakjroning kehidupan utawa urip. Ndek mbiyen niku sing jenenge tiyang wadon gayange nggeh namung ting omah ugi nglayani bojonipun kiyambak, nanging amargo Ibu kartini memperjuangkan hak-hakipun wanita sahingga sakniki tiyang estri saget ngrasaaken sing jenenge bebas lan mboten ting nggriya mawon.

Atas jasa-jasanipun Raden Ajeng Kartini punika sakniki para kaum wanita saget bebas metu saking omah, saget nggolek panguripan kiyambak, saget bebas sekolah lan tasih kathah malih. Jalarain punika kula ngajak kalian rencang-rencang lan bapak soho ibu guru sedoyo supados ndadiaken pangeten dinten kartini punika dados dinten ingkang spesial lan saget ndadeake majune wanito Indonesia.

Cekap semanten anggen kula pidato, sak teruse kula donga maring sing kuasa supaya para wanito Indonesia saget dados wanita ingkang banggaaken dumateng bojone utawa tiyang kakung lan supados dadio wanito ingkang nggowo manfaat dateng Bangsa lan Negoro. Cekap semanten, yen anggen kula matur wonten lepate kula nyuwun ngapuro ingkang sak ageng-agengipun. Semogo dadio pidato niki nggowo manfaat dumateng sedayanipun, Bilahitaufik walhidayah..
Wassaamualaikum warahmatulah hiwabarakatuh

                                                                                                 
HINDARI NARKOBA 
Assalamu’alaikum Wr.Wb
Ingkang terhormat kepala SMP 17 Kota Cirebon
Ingkang kula hormati mama lan mimi guru
Lan rencang-rencang ingkang kula banggaaken
     Pertami-tami mari kula sedanten aturaken puji syukur dumateng Gusti Allah ingkang Maha Esa, ingkang nganugrahi rahmat lan hidayah kangge kula sedanten, mboten  klalen solawat lan salam semoga slalu tercurahaken kangge Nabi kula sedanten yaniku Nabi Muhammad SAW serta keluargine ,sahabate sampai akhir masa.
     Teng kesempatan niki kula bade pidato tentang narkoba. Narkoba, pastie kabeh tiyang wis pados weruh yen narkoba niku ngebahayaaken awak. Narkoba yaiku zat ingkang asale saking taneman/sanes taneman kang angsal nyebabaken penurunan atau perubahan kesadaran ilange rasa nyeri lan angsal nimbulaken ketergantungan, bahaya saking narkoba khatah pisan diantawise yaiku, gangguan pados sistem syaraf (neurologis), HIC AIDS( lamun mgegunaaken jarum suntik gentosan), gangguan pados sistem reproduksi, gangguan kulit (dermatologis), lamun over dosis angsal nyebabakem kematian. Jenis- jenis narkoba geh khatah pisan yaiku wonten heroin, ganja, morfin, kokain, LSD (lysergic acid), opiot, metadon, 3ekstasi, sabu-sabu.
     Teng sekola-sekola niku pastie wis dilakukaken cara kanggo ngatasi masalah narkoba supados murid-muride mboten ngegunaaken narkoba contone yaiku, pendekatan ngelalui pelajaran agama, olahraga kesehatan,bimbingan konseling (BK), penyuluhan kang isie tentang bahaya narkoba, supados para murid-murid bisa ngindari narkoba.
     Generasi muda bangsa indonesia niku generasi ingkang sehat jasmani lan rohani, tentue generasi muda sekien due upaya kangge ngindari saking narkoba diantawise yaiku, ngindari perbuatan lan kebiasaan ngudud lan ngombeh minuman keras, siapaken mental/ diri kangge nolak punapa lamun ditawari narkoba, ati- ati lamun milih rencang, ningkataken keimanan, kedah wani ngucapaken “MBOTEN” punapa lamun ditawari narkoba lan alesan ingkang tepat lamun dipaksa, ngelakuaken kegiatan positif kangge ngisi wanci luang.
     Teras cara pemerintah kanggo nanggulangi masalah narkoba yaiku ngediriaken BNN( Badan Narkotika Nasinal), harus wonten penegakkan hukum ingkang ketat, nyukani hukuman/ sanksi ingkang setimpal, lan masih kathah mawon.
     Niku beberapa hal mengenai narkoba,pesen saking kula kangge generasi penerus bangsa saniki “hindari narkoba” karna narkoba niku cumi ngedamel rugi lan sanget berbahaya kangge awak lan bisa nyebabaken kematian, mengkine cekap pidato saking kula kirang luwie mohon maaf akhirul kalam wabillahitaufik walhidayah.
wassalamu’alaikum Wr.Wb.
                                                                                                 

KEBERSIHAN SINGKAT
Assalamu’alaikum Wr.Wb
hadirin kang dimuliaken Allah Swt pertami-tami kita panjataken puji lan syukur kehadhirat Allah kang maha agung karna berkah lan nikmate kiat dados kumpul ning tempat niki dalam keadaan kang sehat wal afiat.
tema kang kita bahas sekarang niki tentang kebersihan lingkungan. liungkungan kang bersih bisa bikin kang ngunie dados seneng lan sehat.
lingkungan kang bersi noiku lingkungan kang akeh tutumbuhan ijo, udarae seger lan penghunie sehat
kebersiahan niku sebagian dari iman dadi kita sebagai hamba kang beriman wis seharusse njaga kebersihan.
mulailah dari tempat kang bisa dijangkau, mulai sekiyen, ayo bersih-bersih
sekiyen pidato dari kula kurang lebihe, kula minta maaf . akhir kata
wassalamuailaikum wr.wb


                                                                                                 

Assalammualaikum wr.wb
Alhamdulillahhirobil alamin wabihinastain wa'ala umuriddunya waddin washolatu wasalamu ala asrofil ambiya iwal mursalin wa'alaalihi wahsohbihi ajmain amaba'du. Ingkang kula hormati bapak kepala sekolah , ingkang kula hormati bapak lan ibu guru lan rencang-rencang ingkang kula banggakan. Pertami-tami marilah kula sedanten panjatkan puja lan puji syukur dhumateng kehadirat Allah SWT ingkang sampun nyukani rahmat lan hidayahe dhumateng kula sedanten, sehingga kula sedanten saged ngumpul teng tempat ingkang Insyaallah berkah niki.Shalawat lan salam tetep tercurahken dhumateng Nabi MUHAMMAD SAW. Berdirie kula teng niki bade nyampe aken pidato ingkang temae tentang "KARTINI"
Kula sedanten pasti sampun sumerep ingkang namie "KARTINI". Kartini yaniku pahlawan istri ingkang ngobaraken semangat istri-istri bangsa Indonesia waktos jaman penjajahan Welanda atau sering disebut 'EMANSIPASI WANITA'. Supados saged ngenang jasae, kula sedanten istri-istri penerus bangsa Indonesia kedah berperilaku ingkang sae .Berkat jasae kartini ,kula sedanten sebage tiyang istri saged ngedamel berbagai hal, salah setunggale yaniku kula sedanten oli damel, sederenge wonten emansipasi wanita, tiyang istri mboten oli damel, keranten kegigihane kartini, kula sedanten mileti sikape kartini ingkang gigih lan giat dalam ngebela kaum istri walaupun bangsa Welanda kathah ingkang ngelawan Kartini.
Semanten ingkang saged kulla sampeaken muga-muga bermanfaat kangge kula sedanten, kirang langkunge kula mohon maaf.

wassalamualaikum wr.wb

                                                                                                 


PERPISAHAN KELAS 9

ASSALAMU’ALAIKUM Wr. Wb.

Ingkang tehormat Bapak Kepala SMPN 1 Plumbon
Ingkang terhormat Bapak/Ibu guru beserta staff Tata Usaha
Lan rencang-rencang kula kelas 9 ingkang berbungah

Puji syukur kehadirat Allah SWT keranten sareng limpahan rahmate kula sedaya saged berkempal teng acara ingkang sanget sae niki yaniku acara perpisahan kelas 9 sareng sehat walafiat lan  mboten wonten halangan punapapun.

Sholawat serta salam mugi-mugi tetep tercurah kepados junjungan kula sedaya Nabi Muhammad SAW, keluargi, sahabat, lan pengikute ingkang setia. Mugi-mugi kula sedaya ugi dados umat ingkang setia kepadose lan ngikuti ajarane.

Hadirin sekalian ingkang kula hormati, mboten terasa 3 tahun sampun kula sedaya belajar teng SMP niki. Kula ucapaken matur kesuwun sanget kangge Bapak lan Ibu guru ingkang sampun ngedidik kula sedaya sampe dinten niki, mugi-mugi ilmu ingkang sampun diajaraken Bapak lan Ibu guru kangge kula sedaya saged manfaate lan berguna kangge nusa,bangsa lan agama. Amin

Hadirin sekalian ingkang kula hormati, abot rasae kangge kula sedaya ngadepi perpisahan niki. Keranten selami 3 tahun kula sedaya teng riki, katah kenangan ingkang mboten saged dilupaaken. Perpisahan emang hal ingkang nyedihaken lan mboten dipinginaken, atanapi perpisahan yaniku hal ingkang wajar lan kedah dilakuaken kula sedaya. Keranten teng pundi wonten pertemuan, pasti teng riku wonten perpisahan. Ingkang saged kula sedaya lakuaken cumi saling maafaken lan saling mendoaken, supados saged mlebet teng SMA ingkang difavoritaken lan saged tercapai cita-cita kula sedaya masing-masing. Amin

Kepados adik-adik kelas 7 lan 8, kula pesen: nyuwun pangapunten kula sedaya bili wonten kesawonan, jaga nami sae sekolah niki, lan rajin-rajinlah sampean sedaya belajar, keranten cumi sareng belajar kula sedaya saged berhasil lan sareng-sareng sukses. Inget selalu nami kakang, mugi-mugi kenangan indah sareng kula sedaya tetep diingat.

Sementen mawon ingkang bisa kula sampeaken, mugi-mugi saged bermanfaat kangge kula sedaya. Nyuwun pangapunten sanget bili wonten kesawonan kata-kata ingkang kula sampeaken.


WASSALAMU’ALAIKUM Wr. Wb.